- نیروهای مسلح - بانکها درحال انعقاد قرارداد - بانک ملی - تامین اجتماعی - خدمات درمانی

منشور آزمایشگاه

.Shabestari Lab

 منشور اخلاقی 

آزمایشگاه تشخیص طبی ژینر

 

 

1- حق مراجعه کنندگان در حفظ شأن و احترام و تکریم آنها توسط کارکنان و درک شرایط خاص روحی وجسمی آنان .

2-  حق مراجعین در دریافت اطلاعات کامل در ارتباط با هزینه آزمایشات .

3-  حق مراجعین در دریافت اطلاعات کامل در ارتباط با شرایط قبل از آزمایش و نحوه آماده سازی اولیه .

4 -  حق مراجعین در دریافت راهنمائی و اطلاعات کامل در ارتباط با آزمایشاتی که در آن مرکز آزمایشگاهی انجام نمی گردد.

5 - حق رعایت حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مراجعین و بیماران.

 6- حق مراجعین در دریافت قبض پذیرش و جوابدهی همراه با اطلاعات کامل ثبت شده .

 7- حق مراجعین آزمایشگاه جهت کسب اطلاع درباره عوارض نمونه برداری.

 8- حق دریافت اطلاعات اضافی و جانبی در یک محدوده خاص در صورتی که از گروه و کادر پزشکی باشند.

 9- حق مراجعین در ارتباط با اطلاع از تداخلات داروئی رایج برنتایج آزمایشگاهی .

 10- حق مراجعین جهت دریافت جواب اورژانس در حداقل زمان ممکن و تعیین شده توسط آزمایشگاه.

 11 - حق مراجعین جهت تسریع در انجام برخی آزمایشات در شرایط خاص .

 اطلاع رسانی تلفنی و به موقع به مراجعینی که جواب آزمایش آنها در موعد مقرر آماده نگردیده است.

 12 - حق مراجعین آزمایشگاه جهت اطلاع از علت تکرار نمونه گیری و در صورتی که علت ،ناکافی بودن نمونه باشد آزمایشگاه ملزم به اطلاع رسانی تلفنی سریع بهمراجعین می باشد.

 آزمایشگاه ملزم است جهت بیماران سالمند (بالای 65 سال) و معلول جسمی تسهیلات ویژه درحوزه پذیرش و نمونه برداری فراهم نماید. ( ، خونگیری درمنزل ، پذیرش خارج از نوبت و تسریع در جوابدهی در حد امکان )

 13 - حق مراجعین جهت نمونه برداری در یک فضای ایزوله و مجزا.

 14- حق درخواست تعویض نمونه برداری با یک نمونه بردار مجرب در صورت دو نوبت نمونه گیری ناموفق.

 15 - حق مراجعین در دریافت اطلاعات از نمونه بردار جهت پیشگیری از کبودی زیر جلدی در محل نمونه برداری.

 16 - حق بیمار جهت حداقل زمان انتظار در حوزه پذیرش و جوابدهی.

17 -  حق مراجعین در استفاده از تسهیلات رفاهی مناسب در پذیرش و نمونه برداری ازجمله سرویس بهداشتی پاکیزه و استاندارد و صندلی انتظار مناسب.

 18 - حق مراجعین در دریافت کلیه وجه پرداخت شده در صورت قطعی شدن ارائه جواب نادرست توسط آزمایشگاه .

 حفظ حقوق بیماران ناشنوا و نابینا و فاقد قدرت تکلم.

19 -  رعایت ارزش های اخلاقی و فرهنگی خصوصاً عدم رفتار تبعیض آمیز با بیماران بیبضاعت و مستمند ، اقلیت مذهبی ، رنگین پوست یا دارای بیماری خاص (نظیرایدز و هپاتیت)

 

 

مدیریت آزمایشگاه ژینر